HomeKinderanimatieArtiestenBallonnenEvenementenContactJobsReferenties
BewarenBewaren

 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De algemene verkoopsvoorwaarden van PARTY-FUN zijn van toepassing.
 
 
ARTIESTEN / ANIMATIES
 
Informatie of offerte
 
Indien de geadresseerde een email, fax of brief richt tot PARTY-FUN teneinde informatie op te vragen met het oog op het bekomen van een prestatie van PARTY-FUN zal PARTY-FUN binnen een termijn van 3 dagen een vrijblijvende offerte opmaken waarin de prestatie nauwkeurig wordt omschreven alsook de daaraan gekoppelde totaalprijs.
 
Tenzij anders vermeld, alle op deze website vermelde prijzen en artistieke gages zijn exclusief 6% BTW of 21% BTW.
 
Alle op deze website vermelde prijzen en artistieke gages zijn exclusief vervoersonkosten. Deze kosten worden berekend aan de hand van het aantal kilometers en aan een vast tarief per kilometer. Dit tarief per kilometer is afhankelijk per animatie en het aantal personen dat deelneemt aan de animatie, met een minimum van € 25,00
 
De prijsvermelding op deze website gebeurt onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten of prijswijzigingen.
 
Reserveren

Indien de geadresseerde een email, fax of brief richt tot PARTY-FUN waarin een bestelling wordt geplaatst bij Party Fun, dan is de geadresseerde hierdoor gebonden en dient zij, behoudens in gevallen van overmacht, de aan PARTY-FUN gevraagde prestatie te betalen. Deze betaling dient, behoudens ingeval PARTY-FUN anders zou bepalen, te gebeuren uiterlijk 14 dagen vóór uitvoering van de te leveren prestatie.
 
Gezien PARTY-FUN bemiddelt als tussenpersoon en artiesten zal reserveren die zich op hun beurt engageren en vrijhouden voor de bewuste datum, en hierdoor geen andere aanvragen kunnen aannemen, zijn wij gehouden onze artiesten deze reservaties te garanderen en hen te ondersteunen bij eventuele juridische procedures.
 
Een consument (particliere klant, niet voor ondernemingen of zelfstandigen) heeft het recht op verzaking gedurende 14 dagen na bevestiging van de bestelling. Indien er sprake is van enige vorm van maatwerk, al dan niet gedeeltelijk, vervalt het verzakingsrecht. Indien een consument aankoopt tijdens de periode van 14 dagen voor reservatiedatum vervalt het recht op verzaking. Het recht op verzaking inroepen dient steeds schrijftelijk te gebeuren.
 
Voor elke bestelling of reservatie zal er een schriftelijke bevestiging worden opgesteld door PARTY-FUN waarin de specificaties en betalingsmodaliteiten omtrent de gereserveerde prestatie duidelijk worden omschreven.
 
Alle partijen erkennen dat PARTY-FUN enkel als tussenpersoon-makelaar optreedt, m.a.w. partijen slechts bij elkaar brengt en aldus niet zelf verantwoordelijk is voor de verplichtingen noch van de ene, noch van de andere jegens elkaar.
 
PARTY-FUN heeft het recht maximaal 10 personen gratis voor het optreden uit te nodigen. Afwijking van deze regel kan enkel in gezamenlijk overleg. 
 
Re-engagement
 
Zowel de artiest als de klant verplicht zich ertoe elk re-engagement onmiddellijk aan PARTY-FUN kenbaar te maken. Bij niet-naleving hiervan kan PARTY-FUN een schadevergoeding eisen ter waarde van 10 contracten, der laatst uitgevoerde door beide partijen.
 
Annulatievoorwaarden

Indien de klant een reservatie annuleert, is deze gehouden een annulatievergoeding te betalen.
 
Deze bedraagt 50% van de artistieke gage indien de annulatie meer dan een maand voor reservatiedatum gebeurt. Indien de annulatie binnen de maand voor reservatiedatum gebeurt, bedraagt de annulatievergoeding 100% van de artistieke gage.
 
Last-minute aanvragen en boekingen
 
Indien een klant een last-minute aanvraag of boeking (< 14 werkdagen vóór reservatiedatum) wil plaatsen is deze genoodzaakt vooreerst een reservatie via ons online-boekingsformulier te plaatsen. Van zodra deze bevestiging ons agentschap heeft bereikt worden artiesten gecontacteerd en eventueel gereserveerd. Indien PARTY-FUN een reservatie inboekt is de klant hierdoor gebonden en dient de aan PARTY-FUN gevraagde prestatie te betalen. PARTY-FUN behoudt zich het recht een aanvraag te weigeren.
Indien de artiest of de animatie niet beschikbaar is vervalt de aanvraag. PARTY-FUN is niet gebonden een vervanging te zoeken.
Bij last-minute aanvragen vervalt het verzakingsrecht aangezien u de dienst wil laten uitvoeren binnen een termijn van 14 kalenderdagen, m.a.w. vooraleer de verzakingstermijn is afgelopen.
 
Alle prijzen vermeld op deze website zijn exclusief 6% of 21% BTW. De prijzen op deze website zijn een indicatie. De prijzen zijn niet bindend. PARTY-FUN garandeert nie dat de onderdelen van deze website up-to-date, ononderbroken of foutenvrij zullen zijn.
 
Factuur en Betaling
 
Een factuur dient steeds aangevraagd te worden bij bestelling. Om boekhoudkundige redenen is het niet mogelijk achteraf een factuur op te maken.
 
Voor het opmaken van een factuur rekenen wij € 5,00 administratiekosten indien het factuurbedrag excl. BTW < € 95,00.
 
Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen voor reservatiedatum tenzij anders overeengekomen op rekeningnummer IBAN BE65 7512 0694 5496.
 
In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient gemotiveerd te zijn.
 
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse aanmaning en zonder ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 150,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Elke betaling wordt eerst toegerekend op deze verhoging, verder op de rente en voor het eventuele saldo op de hoofdsom.
 
Bij niet betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% vanaf factuurdatum. 
 

 

 
WEBSHOP / BALLONNEN
 
Registratie van uw persoonlijke gegevens
 
Registratie op de PARTY-FUN.be-site is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reklamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuwsbrief. De klant kan ten allen tijde zijn gegevens opvragen en wijzigen.
 
Bestellen
 
Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten.
Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen PARTY-FUN en de klant.
 
Bij bestelling via de webshop kan de klant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van deze bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Bij bestelling van ballondecoraties of ballongeschenken via de webshop vervalt het verzakingsrecht en heeft de klant geen recht om van de aankoop af te zien aangezien deze producten op maat vervaardigd worden en een beperkte levensduur hebben.
 
Het verzakingsrecht geldt enkel voor consumenten (particuliere klanten, niet voor ondernemingen of zelfstandigen).
 
PARTY-FUN behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.
 
Betalen
 
Alle artikelen besteld via de webshop worden ofwel cash betaald bij afhaling ofwel cash bij levering. Grotere bestellingen kunnen betaald worden via overschrijving vooraf op vertoon factuur. Bij afhaling kan men enkel cash betalen, niet met bancontact of kredietkaart.
 
Leveren
 
Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door PARTY-FUN.
 
Grotere bestellingen kunnen door onze firma geleverd (en eventueel geplaatst) worden. Hiervoor worden transportkosten en plaatsingskosten gerekend. Voor een levering worden leveringskoten berekend aan € 0,50/km heen en terug vanuit Diepenbeek met een minimum van € 40,00. Voor leveringen buiten Limburg dient de bestelling (excl. BTW en transportkosten) minimum € 200,00 te bedragen. De plaatsingskost bedraagt € 20,00 per 30 minuten.
 
Factuur en Betaling
 
Een factuur dient steeds aangevraagd te worden bij bestelling. Om boekhoudkundige redenen is het niet mogelijk achteraf een factuur op te maken.
 
Voor het opmaken van een factuur rekenen wij € 5,00 administratiekosten indien het factuurbedrag excl. BTW < € 95,00.
 
Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 14 dagen voor reservatiedatum tenzij anders overeengekomen op rekeningnummer BE65 7512 0694 5496.
 
In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient gemotiveerd te zijn.
 
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse aanmaning en zonder ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 150,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Elke betaling wordt eerst toegerekend op deze verhoging, verder op de rente en voor het eventuele saldo op de hoofdsom.
 
Bij niet betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% vanaf factuurdatum. 
 
Klachten
 
Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door PARTY-FUN geleverde goederen of diensten of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@party-fun.be of een brief naar PARTY-FUN, Kwadraad bvba, Keistraat 15, 3590 DIEPENBEEK, België. 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

 
Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze algemene voorwaarden.